Vyhledávání


Kontakt


Hanuš Aleš - velitel zásahové jednotky sboru
+420 602 871 470

Pokorný Ladislav - starosta sboru
+420 603 737 805

E-mail: sdh.vranovice@seznam.cz

 

Vznik a historie sboru dobrovolných hasičů

 

Nejstarší obecní kronika sepsaná v letech 1898-1937 zachycuje události i z dřívějších let a to zejména 1840, 1859 a 1860, kdy obec Vranovice postihly velmi rozsáhlé požáry.

První z nich vznikl dne 22. ledna 1840 od projíždějícího vlaku na trase Brno – Vídeň. Požár se rozšířil na mnoho stavení v obci. Zasaženo bylo celkem 72 domů, domků a stodol a také obecní škola. Po téměř šestileté soudní při obdržela obec od severní dráhy 30 000 zlatých jako náhradu škod.

Další požár podobného rozsahu vznikl 9. prosince 1859. Shořelo opět mnoho stodol a hospodářských stavení.

Třetí požár vznikl 12. ledna 1860 v podvečerních hodinách. Dle záznamů v kronice bylo vzneseno podezření, že byl založen úmyslně. Velkou škodu na majetku utrpěl tehdy i starosta obce. Rodina knížete Ditrichštejna věnovala obci 40 zlatých. Sbírka v brněnském kraji vynesla 350 zlatých. Z okolních vesnic bylo dovezeno mnoho slámy a sena ku pomoci poškozeným zemědělcům.

Tyto události ovlivnili starosty a radní, kteří se roku 1881 rozhodli postavit tzv. „boudu pro hasičské nářadí“. Byla zakoupena nožní stříkačka za 705 zlatých od firmy Smékal Praha – Smíchov. Je možné, že velké požáry sužovaly obec Vranovice již dříve, neboť roku 1898 byla slavena stoletá památka postavení sochy sv. Floriánka – patrona hasičů. Současně s vybudováním požární zbrojnice bylo v roce 1881 dne 10. února povolen místní spolek dobrovolných hasičů. Dne 3. března 1893 byla předložena žádost obecnímu zastupitelstvu aby obec zakoupila motorovou stříkačku za 37 500 krejcarů. Koupě však byla odložena na pozdější dobu.

Dne 1. května 1908 byl založen jubilejní sbor českých hasičů císaře Františka Josefa I. Sbor zakoupil za 4800 korun dvouproudní stříkačku opět od firmy Smékal Praha – Smíchov. Svěcení stříkačky vykonal páter Tomas Šilinger. Kmotrou byla Anna Lounková, choť tehdejšího náčelníka sboru, která darovala sboru za čest jí prokázanou částku 500 korun. Sbor měl začátkem roku 50 členů činných a 60 přispívajících, takže byl nejpočetnějším sborem celé župy č. 44.

Sbor se velmi rychle rozrůstal a tak například v roce 1937 měl již 41 členů činných a přes 175 přispívajících. Kronika praví, že „po celý měsíc květen konal sbor každou neděli předepsané cvičení se stříkačkou a předepsaná pořadová a pochodová cvičení po vojenském vzoru“. V období žní stavěl sbor po šest týdnů tzv. žňové hlídky. Vždy jeden velitel a dva členové drželi v noci ( od 21 do 7 hodin ) hlídku.

Na měsíc červen roku 1938 byla připravována slavnost založení SDH, ale pro vážnost doby a proto, že řada mladších mužů byla nasazena v oddílech SOS na hranicích, se tato slavnost nakonec nekonala. V měsíci srpnu vyhořel v polích jeden větší stoh slámy. Kvůli případnému válečnému bombardování zakoupila obec pro hasičský sbor plynové masky, gumové obleky a různé potřebné nářadí. Dne 18. června 1938 se pro hrozící povodně zúčastnilo 17 místních hlídek ochranných prací na hrázi řeky Svratky.

 

Rok 1939

Vedení sboru doborovlných hasičů obce Vranovice

Starosta sboru : František Říčka

Místostarosta sboru : Josef Pešina

Jednatel : Jan Pavelka

Členové výboru : František Šťastný, Jan Fröhlich, Josef Lounek, Josef Pešina, Jan Pavelka

Náčelník : František Lounek

1. podnáčelník : Cyril Dofek

2. podnáčelník : Jan Hranický

Revizní účtu : Ondřej Celnar, Josef Louhar

1. četař : Cyril Hanuška

2. četař : Ondřej Celnar

Zbrojíř : Pavel Šlancar, Jan Herodek

Čestný zbrojíř : Ignác Hradil

Pokladník : Cyril Dofek

Hospodář a samaritán sboru : p. Říčka

  

Dne 14. června 1939 vykonali Vladislav Malousek – župní místonáčelník, Karel Nečas – župní náčelník a Rudolf Valášek z nedalekých Přibic – okresní náčelník, přehlídku sboru a revizi všeho zařízení a vybavení. K 31.12.1939 čítal sbor 40 členů činných a 254 přispívajících. S přispěním obce mohl sbor pořídit pro své členy 40 nových cvičných stejnokrojů.  Po celý měsíc květen sbor opět prováděl cvičení se stříkačkou. V obci byl velký nedostatek vydatných vodních zdrojů a náčelník sboru proto požádal radní, aby obec nechala zbudovat uprostřed obce alespoň jednu velkou vodní nádrž. Zároveň byla vznesena žádost o zakoupení motorové stříkačky.

Této žádosti bylo vyslyšeno hned v roce následujícím, kdy se obecní zastupitelstvo usneslo, že zakoupí u firmy Chotěboř v Brně motorovou stříkačku na gumových kolech za cenu 25 000 korun. Částka byla uhrazena dlouhodobou půjčkou a byla postupně umořována ročním příspěvkem místnímu hasičskému sboru. Ve vedení sboru nenastaly žádné změny. V měsíci květnu a červnu se konalo celkem 7 řádných cvičení za účasti vždy více jak 20 členů. Svěcení bylo stanoveno na 9. června, ale pro nepříznivou válečnou dobu bylo nakonec odloženo. Všem pojišťovnám zastoupených ve Vranovicích byla zaslána žádost o finanční podporu. Hasičská vzájemná pojišťovna zaslala 500 Kč, pojišťovna Slovíč 200 Kč a Moravskoslezská pojišťovna 100 Kč. Od začátku žní po dobu 8 týdnů byly konány dvoučlenné požární hlídky. Dne 17. ledna 1940 vypukl požár komína na č.p. 53. Vzhledem k prudkému větru ohrožoval i sousední budovy. Požár byl naštěstí velmi rychle uhašen. Koncem roku 1940 měl sbor 50 členů činných, 4 čestné a celkem 267 přispívajících.

V roce 1941 začala činnost hasičského sboru již ve dnech 19. a 20. února kdy se sbor zúčastnil prací při tahání nakupených ledových ker u silničního mostu přes řeku Svratku. Na jaře roku 1941 nastaly velké povodně. Celkem 27 hasičů stěhovalo rodiny, které byly nejvíce postiženy. Železniční násep mezi Vranovicemi a Pouzdřany byl narušen velkou vodou. Veškerá doprava zde byla přerušena. Převáženou poštu a balíky museli hasiči převážet po zaplaveném území až k obci Uherčice. Dne 27. června 1941 uhodil za odpolední bouřky blesk do stodoly místního občana Leopolda Samsona a zapálil zde uskladněnou slámu. Rychlým zásahem hasičů však shořela pouze část zásob. Dne 30. března nařídil obecní úřad velké poplachové cvičení. Koncem roku 1941 čítal sbor 41 členů činných, 2 čestné, 2 sestry samaritánky a přes 300 členů přispívajících.

Podle výnosu ministerstva vnitra z roku 1942 byly všechny závazky a všechna práva převedeny z hasičských sborů na obce. Následkem toho byl veškerý majetek hasičského sboru odevzdán obci. Na budově školy byla instalována siréna požární ochrany v ceně 2375,80 Kč. Dne 2. ledna 1942 byla okresním úřadem nařízeno nasazení požárních hlídek. Pro velký nedostatek mužů z řad hasičů se hlídka skládala vždy z 1 občana a 1 hasiče. Službu nastoupila vždy v 18 hodina přesně o půlnoci proběhlo střídání další dvojicí. Byla vedena kniha, kde se konání všech hlídek zapisovalo. Dne 31. ledna a 1. února 1942 sehráli členové sboru dobrovolných hasičů divadelní hru se zpěvy – Nešťastný šafářův dvoreček. Režii měl Jaroslav Hořák, hudbu nacvičil a řídil učitel Tomáš Fiala. Poměrně malý sál v hostinci u Wenischů byl vyprodán. Také 5., 6. a 12. února sehráli hasiči divadelní hru „Domov“. 

Z důvodů válečné situace nepořádali hasiči žádnou členskou ani výroční schůzi. Byla konána jen jedna čistě pracovní schůze týkající se požárních záležitostí.

Dne 18. března 1943 vypukl požár na velkém hnojišti na č.p. 53, naštěstí úspěšně uhašen. Dne 18. dubna začal od projíždějící vlakové soupravy hořet strážní domek u Přísnotic. Požár likvidovaly sbory z Vranovic a Hrušovan. Zúčastnily se také sbory z Přísnotic, Žabčic a Unkovic. Dne 30. dubna vypukl požár u zadního stavení nádražní restaurace Josefa Fialy. Požár byl zdolán za pomoci motorové stříkačky železniční stanice a místního sboru. Dne 16. května vypukl požár rodinného domu v Přibichích. Shořela celá střecha. Poslední požár toho roku vypukl v hostinci Richarda Trojana. Shořela celá dřevěná kůlna.

V roce 1944 má sbor 41 členů činných a asi 300 přispívajících. Po celý měsíc květen se opět konala pravidelná cvičení s motorovou stříkačkou. V srpnu vykonal technickou prohlídku hasičského sboru požární dozorčí úředník z Brna. Pro časté nálety bombardovacích svazů, které působily velké požáry, měly všechny hasičské sbory v okolí Brna rozkaz konat v době hlášeného náletu požární pohotovost.

Dle záznamů v kronice byl rok 1945 v důsledku blížící se fronty velmi rušný a plný nebezpečných událostí. Například 15. dubna 1945 ruská letecká eskadra začalo ostřelovat a bombardovat vesnici. Lidé to zpočátku považovali za nedorozumění, ale později začali hledat nouzové úkryty. Nálet trval více než půl hodiny a během té doby začalo hořet celkem 10 domů. Hasičský sbor nemohl v té době hasit. Všechna ohniska tak byly likvidovány až ve večerních hodinách, přičemž požární hlídky zůstaly tato požářiště hlídat až do rána. Dne 16. záři 1945 vypukl požár na zahradě Josefa Farona. Z nezjištěných příčin shořelo celkem 20 obsazených úlů i se zásobami.

Další záznamy v kronice jsou z roku 1948, kdy se v době žní opět konaly požární hlídky, kterých se pod vedením členů hasičského sboru zúčastňovali všichni muži ze vsi. Stanoviště byly rozmístěny u obecního úřadu, podél železnice a u mlátiček. V obci byly taktéž i pohyblivé hlídky.

Údaje z let 1949 až 1965 nebyly nalezeny v žádných dostupných materiálech.

V roce 1966 pokračovaly terénní úpravy. Vznikla požární nádrž, nadrž pro rybáře a koupaliště. V tomto roce byla vzkříšena organizace požárníků. Aktivní členové se dne 9. ledna setkali na místním národním výboře, kde byla projednána další činnost jednotky. Byl zvolen nový výbor. Předseda Josef Procházka, velitel Jan Oblezar a jednatel Josef Měřínský ml.

Dne 4. května byla první schůzka nově utvořeného družstva mladých, kteří již 8. května navštívili závody ve Valticích. V tomto roce provedli požárníci jeden zásah na nádraží, kde hořel vagón s bavlnou.

V roce 1967 se činnost pomalu rozbíhala. Pro zlepšení finanční situace byl proveden s obci sběr železného šrotu, který vynesl 1600 Kč. Místní požárníci zabezpečovali službu při motoristických podnicích autoklubu. Zajišťovali také žňové hlídky.

V roce 1968 slavili místní požárníci 60 let od založení požárního sboru ve Vranovicích. Oslava se konala 7. června. Proběhla ukázka nové i staré požární techniky. Své umění předvedla družstva žen, mužů i dorostenců. Přestože bylo příznivé počasí, oslava proběhla za naprostého nezájmu veřejnosti. V měsíci červnu proběhly okresní soutěže v požárním sportu děvčat a dorostenců. Za výborné výsledky bylo družstvo děvčat vysláno na tábor do Jedovnic. V průběhu roku vyjížděli místní požárníci ke třem požárům. V červenci hořel v obci Přibice rodinný dům p. Hrozínka, koncem července vypukl požár dřevěného přístavku v místním JZD a v zimě zasahovali požárníci při likvidaci požáru ve vepříně v Pohořelicích. V této době bylo evidováno 45 činných členů. Předsedou sboru byl Josef Procházka, velitelem jednotky Antonín Lang. Požárníci konali také službu při motoristických podnicích autoklubu Svazarmu a účastnili se brigád na koupališti, které sloužilo také jako požární nádrž. Z důvodů generální opravy školy byla jedna třída umístěna v klubovně zbrojnice.

V roce 1969 odpracovali členové na veřejně prospěšných pracích celkem 295 hodin. Uspořádali celkem 3 taneční zábavy, účastnili se soutěží a námětového cvičení. Požární technika byla dle záznamů v kronice v dobrém stavu. Tak jako každý rok spolupracovali při zajištění bezpečnosti na motoristických závodech Svazarmu.

V roce 1970 se mění název na „Český svaz požární ochrany“. Přestože se snížil počet soutěží, družstvo mladých si vedlo velmi dobře. Výbor pracoval ve stejném složení.

V roce 1971 se z klubovny požární zbrojnice začala stavět automatická telefonní ústředna. Velmi se tím zhoršilo prostředí pro schůzovou, zábavnou a vzdělávací činnost. Ples v tomto roce nebyl uspořádán.

V roce 1972 se organizace stala součástí systému civilní obrany v obci. Vybavení bylo neustále udržováno v pohotovosti. Požárníci spolupracovali s komisí pro ochranu veřejného pořádku při MNV a společně prováděli preventivní prohlídky.

V roce 1977 má místní požární sbor celkem 50 členů, z toho 24 činných.

V roce 1978 je předsedou Svazu požární ochrany Josef Fröhlich, pokladníkem Antonín Lang a velitelem Evžen Losa. Sbor má celkem 57 členů. V tomto roce byli vyznamenáni nejstarší aktivní členové sboru a to Ondřej Celnar za 50 let aktivní služby a Helena Doležalová za 30 let aktivní služby. Spojením požárních sborů ve Vranovicích, Přibicích, Ivani, Popicích, Pouzdřanech a Strachotíně vznikl okrsek, jehož velitelem byl pan Antonín Lang. Zbrojnice je vybavena stříkačkou PS-8 ( r.v. 1952 ) a požárním automobilem Tatra T-805 ( taktéž r.v. 1952 ). Osobní výbavu pro 15 členů tvoří cvičné oblečení, blůzy, kalhoty letní a zimní, opasky vycházkové a těžké zásahové, helmy a gumová obuv.

V roce 1980 byla všechna požární technika uložena v požární zbrojnici. Sbor se však potýkal s nedostatkem hadic a dalšího nářadí. V dubnu se uskutečnilo námětové cvičení požáru senážní věže v objektu JZD. Během roku zasahovala jednotka při požáru v obci Přibice. Požár domu č.p. 191 založily z nedbalosti děti.

V roce 1982 měnila budova požární zbrojnice postupně svůj vzhled. Byla přistavěna kulturní a klubová místnost. Činnost organizace byla zaměřena na údržbu požární techniky, úspěšné zvládnutí společných námětových cvičení a zabezpečení preventivních protipožárních opatření. Úspěšně dopadla i prověrka akceschopnosti vozidel. Výborová organizace umožnila žákům ZŠ v rámci dne otevřených dveří prohlídku zařízení zbrojnice a požární techniky.

V roce 1987 proběhla volba nového výboru. Předseda Pavel František, místopředseda a velitel Antonín Lang, jednatel Zdeněk Franc a pokladník Josef Šlancar. Pro soutěže byla sestavena nová družstva mužů a žen. V měsíci únoru provedli mladí hasiči úklidovou brigádu na hasičské zbrojnici. Byly zakoupeny hadice na vozidlo T-805. Smutnou povinností byla účast na pohřbu bývalého člena hasičského sboru pana Josefa Procházky. V měsíci dubnu byl proveden sběr železného šrotu a pro ZŠ Vranovice byl uspořádán den otevřených dveří na požární zbrojnici. Akce proběhla za účastni 270 žáků a zejména chlapci projevovali velký zájem a znalosti v určitých oblastech. Dne 9. dubna byl rozhlasem vyhlášen požár. Jednotka vyjela během velmi krátkého času a celkem 10 členů úspěšně zasahovalo. Dne 18. dubna vypukl velký požár suché trávy na kopci Kolby u Pouzdřan.

Ke konci roku 1988 proběhlo znovupřijetí členů, kteří se vrátili z vojny.

V roce 1991 má sbor 30 členů. Velmi se v této době projednávala možnost výstavby garážového stání pro nové vozidlo jednotky CAS 25 Š706. Bohužel k žádným činům ze strany obce však nedošlo. V zimě toto vozidlo musí stát venku bez vody z obav před zamrznutím a v létě je zapůjčeno do zemědělského družstva. Dne 21. ledna 1991 hořelo místní železniční nádraží. Naše jednotka však nebyla k likvidaci požáru povolána. Budovu hasili drážní hasiči z Břeclavi a hasiči z Pohořelic. Dne 18. dubna 1991 uzavřel obecní úřad a sbor dobrovolných hasičů obce Vranovice dohodu o převzetí a zabezpečení požární ochrany. V měsíci červnu provedl sbor čištění koupaliště. Členský příspěvek byl zvýšen na 15 korun.

V roce 1992 má sbor 23 členů. Na základě dohody byl obecní úřad požádán o přidělení materiálu na dokončení sociálního zařízení na zbrojnici. Již v zimě započaly úpravy. O výpomoc byl požádán místní rybářský svaz. Za pomoci těchto členů byl vybudován septik, opraven chodník a omítka. Hasiči dále ještě položili dlažbu, obklady, vodu a elektroinstalaci. Rozpočet na přestavbu činil 43 000. 

V zimních měsících roku 1993 byla zasedací místnost zapůjčena rybářskému svazu obce Vranovice. V měsíci únoru prodávala drobná provozovna Vranovice traktor typ 3011. Sbor žádal obecní úřad o zakoupení tohoto vozidla, které měla sloužit k různým pracím v rámci našeho sboru. Bohužel traktor byl nakonec předán obci Přibice jako úhrada dluhu drobné provozovny. V červnu tohoto roku zakoupil sbor do společenské místnosti kulečníkový stůl. Sponzorem se stala brněnská firma Šifr – jeřábové práce. V měsíci srpnu bylo zásahové vozidlo CAS 25 opět zapůjčeno zemědělskému družstvu.

V roce 1994 sbor opět vypomáhal při čištění koupaliště. Tato akce nakonec trvala celý den. V měsíci srpnu vypukl požár v zemědělském družstvu. Vzhledem k tomu, že stárnoucí vozidlo T-805 bylo ve velmi špatném technickém stavu, byl obecní úřad požádán o souhlas s jeho vyřazením a zakoupením jiného novějšího vozidla. Obecní úřad zakoupil od zemědělského družstva požární přívěs s kompletní výbavou a vozidlo Avia A 31 od firmy Narex Praha ( r.v. 1983 ). Toto vozidlo mělo kompletní výbavu a mělo najeto 18 000 km. Dne 17. září proběhla na místním koupališti ukázka požární činnosti. Po této ukázce se přihlásilo do sboru 7 mladých nadšenců z nichž později vyrostlo nové družstvo dorostu. Ještě téhož roku se účastní – zatím jako diváci – soutěže v požárním sportu v Lednici.

V roce 1995 bylo rozhodnuto o přestavbě garážového stání v požární zbrojnici. Výborové schůze se zúčastnil starosta obce p. Šťastný. Během roku byly připraveny plány přestavby. Výběrové řízení na přestavbu vyhrála firma Stavodíl. Členové sboru nabídli svoji pomoc, čímž se podařilo snížit rozpočet na přestavbu. V měsících září a říjnu bylo hlavně členy družstva dorostu provedeno celkem 13 brigád. Zednické práce provedla vítězná firma Stavodíl a železná vrata dodala firma Maršák Pohořelice. Během úprav parkovaly zásahové automobily v prostorách zemědělského družstva. Před zahájením letní sezóny na koupališti pomohli hasiči opět s vyčištěním nádrže. V měsících květnu a červnu se družstvo dorostu zúčastnilo několika soutěží v požárním sportu. V letních měsících byly vyhlášeny tři požáry. Požáry stohů slámy u Žabčic a Vlasatic a požár lesa u obce Smolín. V září se konalo velké námětové cvičení v areálu firmy Flaga – plyn Šakvice. Zúčastnilo se celkem 14 členů.

V roce 1996 je starostou sboru p. Fröhlich, velitelem jednotky p. Rohrer, vedoucím mládeže p. Hanuška a pokladníkem p. Rusňák. Sbor má celkem 31 členů. V jarních měsících tohoto roku se družstvo dorostu zúčastnilo několika soutěží a to v Drnholci, Šitbořicích a Hustopečích.

V měsíci květnu byl sbor požádán o pomoc při pátrání po utonulém mladíkovi na řece Svratce. Hledání se zúčastnili hlavně mladí členové. Velmi pomohli také řidiči p. Fridich a p. Kelbl, kteří vozili loďky zapůjčené od rybářského svazu. Ve dnech 14. a 15. června se 12 členů sboru zúčastnilo čištění a přípravy koupaliště. V měsíci září proběhlo pro místní rybářský svaz čerpání vody z chovného rybníku. Dne 17. záři vypukl požár na rodinném domku p. Trávníka. Díky rychlému zásahu bylo zamezeno šíření ohně. Proběhla též kontrola vybavenosti a techniky s dobrým hodnocením.

V roce 1997 bylo na výborové schůzi schváleno přistoupení nových členů. Sbor rozšířili Karel Maršák, Roman Köhler a Vilém Harašta. Sbor nabídl pomoc při čerpání vody v zatopených oblastech v oblasti Hodonína. Krizový štáb tuto nabídku akceptoval a zařadil sbor do zálohy. Velkou kulturní událostí ve sboru byl zájezd do Westernového městečka. Této akce se zúčastnilo 18 členů.

Dne 31. ledna 1998 vypukl v nočních hodinách požár v rodinném domku p. Pláteníka. Na našem zásahovém vozidle CAS 25 se vyskytla vážná technická závada. Náklady na opravu byly následně vyhodnoceny jako nepřiměřeně vysoké a tak bylo obecním úřadem rozhodnuto zakoupit jiné zásahové vozidlo a to CAS 25 z firmy Botex - Hrušovany u Brna. Automobil byl roku výroby 1979. K 31.12.1998 měl sbor celkem 28 členů.

 

Záznamy z posledních let v současné době zpracováváme. 

________________________________________________________________

Zdroj – čerpáno z kroniky sboru dobrovolných hasičů obce Vranovice.

 

Současnost sboru dobrovolných hasičů 

 

K 1.1.2011 má sbor dobrovolných hasičů celkem 26 členů, z toho 4 dívky.  

V současné době pořádá sbor dobrovolných hasičů především tyto aktivity:

  • V měsíci únoru pořádáme každoročně hasičský ples.
  • Vždy na jaře a na podzim uskutečňujeme sběr železného šrotu.
  • V měsící červnu se účastníme oslav dne dětí.

Do budoucna bychom rádi obnovili zašlou slávu družstva požárního sportu a rádi bychom začali znovu pracovat s mládeží.

 

 

 Výbor sboru dobrovolných hasičů

 

Výbor sboru dobrovolných hasičů obce Vranovice se schází pravidelně vždy první pátek v měsíci v 18 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice a pracuje v tomto složení

 

starosta sboru : Pokorný Ladislav

velitel sboru : Rohrer Jan

pokladník : Hanuš Aleš

hospodář : Pokorný Jan

členové výboru : Augustin Marek,  Hanuška Jakub, Kelbl Vilém, Rusňák Jiří, Šiška Radek